Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Chính phủ Việt Nam "Que fait?"

Nó láo quá! Có "bốn tốt " gì đâu? Gây sự trắng trợn đấy chứ? Sao chính phủ mềm như bún, làm sao mà đứng lên được?

Làm gỉ làm di làm gỉ gỉ
Làm di làm gỉ lạm di gì!
Cờ phẻ cờ fe cờ fẻ fẻ,
Cờ phe cờ fẻ cợ phe fè!Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét