Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

BỔ SUNG CÁC NHÀ KHOA BẢNG VN (001)


PHẠM NHÂN KHANH  范 仁 卿
Theo Bùi Huy Bích: Phạm Nhân Hanh hiệu Cổ Sơn 古山. Đỗ Tiến sĩ trong khoảng niên hiệu Long Khánh (1373-1377) đời Trần Duệ Tông. Nhiều năm làm Quốc sử Giám tu đứng đầu Quốc sử viện, sau bổ đi làm An phủ sứ lộ Lạng Sơn (theo Hoàng Việt thi tuyển, Q.3 -18a).
Tác phẩm hiện còn  13 bài tơ chép trong TVTL:
-Hỗ giá sơn lăng hồi kinh扈拜山陵回京,Q.3, 71b

-Bắc sứ cuung ngộ Hy Lăng  đại tường nhật hữu cảm 奉北使恭遇熙陵大祥日有感
-Thủ tuế 守歲 
-Xuân nhật du 日遊
-Thu dạ 秋夜Q.3, 72b
-Thất tịch 七夕
-Nhạn tự鴈字
-Tân trúc 新竹 Q.3,73a
-Phật tichá liên trì佛跡蓮池
-Tặng Bát Than thiền tướng 贈八灘禪將
-Tặng Nam Đường công Trần Kinh lược 贈南塘公陳經略 Q.3,73b
-Tống Lãm Sơn quốc sư hoàn sơn 送覽山國歸還山
-Thất tịch 七夕 -
Hoàng Việt thi tuyển (Q.2, 18b) tuyển 03 bài:
-Phụng Bắc sứ...
-Thất tịch
-Nhạn tự
%name

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét