Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Ngô Đức Thọ - Các công trình nghiên cứu dịch thuật di sản Hán Nôm

Ngô Đức Thọ - Các công trình nghiên cứu dịch thuật di sản Hán Nôm

Nghiên cứu văn  bản – Dịch chú – Giới thiệu

-Đại Việt sử ký toàn thư  大越史記全書
(bản dịch chú theo nguyên bản Chính Hoà 18 [1697]
-Đồng Khánh Địa dư chí 同慶地輿志
-Thiền uyển tập anh    禪苑集英
-Nam triều công nghiệp diễn chí  南朝工業志
tức Việt Nam khai quốc chí truyện 越南開國志傳
-Hoàng Việt long hưng chí 皇越龍興志
-Huệ Năng đại sư và Lục Tổ đàn kinh  
-Tây Dương Gia Tô bí luc 西洋耶穌祕錄

-Đinh Nho Hoàn, Mặc Trai sứ tập. Ngô Đức Thọ phiên âm dịch nghĩa và khảo cưu. H.,Nxb.Văn học, 2009.
-Trần Ích Nguyên, Thái Đình Lan và tác phẩm Hải Nam tạp trứ.Ngô Đức Thọ dịch chú.H.,Nxb.Văn học, 2009.
v.v…


 Nghiên cứu-Biên soạn:
-Cơ sở Văn bản học Hán Nôm 漢喃古文獻版本學的基礎 Chuyên khảo
-Ngô Đức Kế -Cuộc đời & Sự nghiệp ( Sưu tầm -Giới thiệu)
-Văn Miếu Quốc Tử Giám và các bia Tiến sĩ Thăng Long 昇龍文廟國子監與歷代進士題名碑記之考究與譯註 (Chủ biên & Biên soan)
-Nghiên cứu chữ huý Việt Nam qua các triều đại  越南歷代避諱之研究及字例 Chuyên khảo
-Các nhà khoa bảng Việt Nam  越南歷代進士科榜傢 (Chủ biên & Biên soan)
 -Từ điển di tích lịch sử văn hoá Việt Nam  越南歷史文化遺跡詞典(Chủ biên & Biên soan)
-Tổng tập Văn học Việt Nam 越南文學總集 (Đồng soạn giả các tập II, VIIIB, X )
-Từ diển Phật học Hán -Việt 漢越佛學字典 (Đồng soạn giả )


Liên hệ:


ngoducthohn@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét